Cibuľový parkúr Madunice 18.8.2019

Vážená verejnosť, návštevníci podujatí: Prevádzkovateľ – Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice, so sídlom Podzámska 5, 92001 Hlohovec, IČO: 34003371 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatí dôjde na vyhradených miestach /PVOD Madunice/ k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – www.zjk.sk -webovej stránke a iných a budú uchovávané pre propagáciu Zámockého jazdeckého klubu Hlohovec, stajňa PVOD Madunice.

Zámocký jazdecký klub Hlohovec, stajňa PVOD Madunice

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNOK

Richard Potocký Registrujúci: RICH-0356 DOMÉNY NA PREDAJ : www.drezura.sk www.parkur.sk 0903767030